PGZ

Ogłoszenia

01 grudnia 2014

Regulamin Udzielania Zamówień

Regulamin udzielania zamówień w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 1 S.A. jest wewnętrznym aktem prawnym Spółki. Do postępowań prowadzonych na podstawie przedmiotowego Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.