Dla akcjonariuszy

Ogłoszenia

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Pliki do pobrania

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzniu Spółki

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Monitor_Sadowy_i_Gospodarczy_nr_189_2021

Komunikat dot. czynności wykonywanych Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP
Szanowni Państwo,

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej “PKO BP BM”) uprzejmie informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. Akcjonariusze mogą dokonywać w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP następujących czynności:

  • Aktualizacja danych osobowych,
  • Złożenia oświadczenia o wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną,
  • Wskazania Rachunku bankowego do Rejestru NN,
  • Wypłaty w kasie i przelewem środków z RNN.
  • Lista PUM dostępna jest na stronie https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

Jednocześnie PKO BP BM uprzejmie wyjaśnia, że w sytuacji, gdy Spółka wypłaca dywidendę za pośrednictwem PKO BP BM i akcjonariusz będzie chciał dokonać wypłaty środków w gotówce, a to wypłata środków obywa się zgodnie z regulacjami PKO Banku Polskiego, co oznacza, ze znaczne kwoty wypłaty środków należy uzgadniać wcześniej z odziałem, w którym planowana jest wypłata środków. Ww. ograniczenie nie dotyczy przelewów  bezgotówkowych na rachunki bankowe.  

Z poważaniem,

Zespół Obsługi Rejestrów

Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 31 marca 2021r.

Ogłoszenie pdf

Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności  Nr 1 S.A.  z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, REGON : 000173367, NIP: 5240303599, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000,00 zł. wpłacony  w całości  (dalej: „Spółka”) działając na podstawie  art. 16 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji  należy składać w siedzibie Spółki w Zegrzu, pod adresem 05-130 Zegrze Południowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. W związku z panującym zagrożeniem związanym z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o ustalenie terminu wizyty w siedzibie Spółki drogą telefoniczną - pod numeremZa  telefonu: 261 885 781, 261 885 388. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. 


Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 248_2020 (pdf, 2.41 MB)

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności  Nr 1 S.A.  z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, REGON : 000173367, NIP: 5240303599, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000,00 zł. wpłacony  w całości  ( dalej: „Spółka”) działając na podstawie  art. 16 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz  niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji  należy składać w siedzibie Spółki w Zegrzu, pod adresem 05-130 Zegrze Południowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.
W związku z panującym zagrożeniem związanym z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o ustalenie terminu wizyty w siedzibie Spółki drogą telefoniczną - pod numerem  telefonu: 261 885 781, 261 885 388. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. 


Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 231/2020 (pdf, 2.98 MB)

Zarząd spółki Wojskowe Zakłady Łączności  Nr 1 S.A.  z siedzibą w Zegrzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296096, REGON : 000173367, NIP: 5240303599, kapitał zakładowy w wysokości 40 000 000,00 zł. wpłacony  w całości  ( dalej: „Spółka”) działając na podstawie  art. 16 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz  niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1798)  wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji  należy składać w siedzibie Spółki w Zegrzu, pod adresem 05-130 Zegrze Południowe w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00.
W związku z panującym zagrożeniem związanym z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o ustalenie terminu wizyty w siedzibie Spółki drogą telefoniczną - pod numerem  telefonu: 261 885 781, 261 885 388.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.
Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. 

 

Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr 214/2020 (pdf, 6.23 MB)

Pliki do pobrania