Ogłoszenia

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oferują do sprzedaży pojazd marki Mercedes Vito oraz maszyny produkcyjne, szczegóły w załączonym dokumencie.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Dariusz Bandzul.

email: d.bandzul@wzl1.com.pl

tel. 502 556 038

Pliki do pobrania

Wykaz

W imieniu i na rzecz Spółki Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym, przy ul. Warszawskiej 22C, zapraszamy do złożenia oferty na wynajem hali produkcyjnej.

Przedmiot Zamówienia: Hala produkcyjna z zapleczem socjalnym spełniająca poniższe parametry.

Lokalizacja: Do 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego (Zegrze Południowe).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest najem hali z przeznaczeniem produkcyjnym od 4 kwartału 2024 roku, na okres dwóch lat.

 • Wymagania zamawiającego :
 • Powierzchnia hali ok. 1000 m2,
 • Wysokość hali min. 10 m,
 • Posadzka przemysłowa pozwalająca na poruszanie się pojazdem o masie 42t,
 • Hala bezsłupowa,
 • Hala ogrzewana,
 • Minimum 1 brama o wymiarach 4x6m (wysokość x szerokość),
 •  jedna suwnica o udźwigu 20t lub dwie działające synchronicznie o udźwigu 10t każda,
 • Instalacja elektryczna wykonana w sposób umożliwiający użytkowanie urządzeń o łącznej mocy ok. 30kW, o napięciu 230V oraz 400V (minimum 6 szt. każdego, lub umożliwienia dołożenia gniazd do istniejącej instalacji elektrycznej),
 • Zaplecze socjalne dla ok. 10 osób z dostępem do mediów (CO, CW oraz instalacją sanitarną),
 • Oświetlenie hali wykonane w sposób umożliwiający wykonywanie prac montażowych,
 • Na terenie obiektu parking o powierzchni minimum 100 m2 - ogrodzony, monitorowany, z ochroną fizyczną,
 • Opcjonalnie instalacja sprężonego powietrza z kompresorem.
 • Wynajmujący zapewni najemcy :
 • Dostęp do hali o wymaganiach określonych powyżej całodobowo (dostęp do obiektu, wyposażenia oraz mediów),
 • Ogrzewanie hali na poziomie min. 16°C,
 • Konserwację i utrzymanie zapewnionych przez Wynajmującego instalacji,
 • Wynajmujący wyrazi zgodę na rzecz Najemcy umożliwiającą instalację dodatkowych urządzeń wymaganych do procesów produkcyjnych,
 • Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w 4 kwartale 2024 r. i będzie obowiązywała przez okres 24 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia o kolejny okres uzgodniony między Stronami.

 

Ofertę proszę przesłać na adres: korespondencja@wzl1.com.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Dyrektor Biura Administracji- Dariusz Bandzul.
E-mail: d.bandzul@wzl1.com.pl 
Tel. 502 556 038.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Członka Zarządu

spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu

 

RADA NADZORCZA

spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu

 

działając na podstawie §25 ust. 1 w związku z § 35 ust.3 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu (dalej „Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Członka Zarządu Spółki

 

1. Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria (warunki obligatoryjne):

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 5. korzystać z pełni praw publicznych,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
  na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 5. wykonuje aktywności społeczne lub zarobkowe rodzące konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 6. spełnia przesłanki wyłączające jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych),
 7. toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

3. Dodatkowo pożądane jest, aby Kandydat:

 1. posiadał doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa Spółka (preferowane doświadczenie w przemyśle specjalnym);
 2. posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,
 3. po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu, rozpoczął
  w terminie 21 dni, a następnie ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez niego przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą
  w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, powinien rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),
 4. posiadał biegłą znajomość języka angielskiego,
 5. posiadał wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych,
 6. posiadał wiedzę na temat specyfiki projektów offsetowych.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

 1. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),
 4. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 3,
 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
 6. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),
 7. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,
 8. przygotowaną przez Kandydata na piśmie ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce.

 

 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do uzupełnienia braków formalnych oferty oraz do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

 

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., 05-130 Zegrze w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - nie otwierać".

 

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie
do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5, z uwzględnieniem pkt 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

 

10. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości ich złożenia i ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym, a także sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

11. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

 

12. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

 

13. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki, adres: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., 05-130 Zegrze Południowe.

 

14. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

15. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.

 

16. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
 3. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółki,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. przygotowaną przez Kandydata pisemną ramową koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki, w oparciu o powszechnie dostępne dokumenty i informacje o Spółce,
 6. znajomość języka angielskiego.

 

17. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

18. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

 • wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
 • Statut Spółki.

 

20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w pkt 19, jest członek Rady Nadzorczej Spółki, p. Ireneusz Sobczak tel. 509 398 210, mail: ireneusz.sobczak@wzl1.com.pl.

 

21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

 

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

 

23. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.

 

24. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

25. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

 

26. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

 

27. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie kandydata.

2. Klauzula informacyjna dla Kandydatów.

Pliki do pobrania

Ośwadczenie kandydata
Klauzula informacyjna dla Kandydatów

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 18/VI/RN/2022 zostało zakończone postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu bez wyłaniania kandydata

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o Wszczęciu Postępowania Kwalifikacyjnego na Stanowisko Członka Zarządu
Oświadczenie kandydata
Klauzula Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych WZŁ 1 S.A.
Klauzula Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych PGZ

Sprzedaż mienia zbędnego

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu oferują do sprzedaży 2 szt. fabrycznie nowych kurtyn powietrznych – nigdy nie instalowanych (firmy Indesse typ ACA-I-200E) do bramy garażowej lub innego wejścia. Data produkcji 2010 r. Moc urządzeń to 18,6 kW i wydajność ok. 10 000 m3/h. Kurtyna przeznaczona jest do pracy w suchym środowisku wewnętrznym, przy zakresie temperatur od – 15 o do + 40 o. Kurtyna jako całość posiada klasę zabezpieczenia IP44, elektryczne skrzynki przyłączne – IP54, wentylatory – klasę IP44. Kurtyna może być instalowana zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Proponowana cena odsprzedaży 3000 zł/szt.

Galeria zdjęć

Regulamin udzielania zamówień w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 1 S.A. jest wewnętrznym aktem prawnym Spółki. Do postępowań prowadzonych na podstawie przedmiotowego Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

Regulamin