Kariera

Zbroimy się
w kompetencje

Wybranym kandydatom
oferujemy:

Ciekawą i atrakcyjną pracę 

w firmie o ugruntowanej pozycji

Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji i osiąganych wyników w pracy

Przyjazną atmosferę w pracy

i szerokie kontakty zewnętrzne

Praca przy ciekawych projektach na rzecz obronności
Możliwości doskonalenia zawodowego i awansu
HR-owe dni otwarte dla pracowników

Zatrudnimy pracowników

Zadania:

 • Kontrola i analiza kosztów oraz efektywności finansowej Spółki;
 • Sporządzanie raportów zarządczych i finansowych;
 • Analityczne wsparcie decyzji biznesowych;
 • Optymalizacja procesów sprawozdawczości i systemu budżetowania oraz controllingu;
 • Analiza odchyleń od planów i programów finansowych.
   

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne;
 • Doświadczenie w obszarze controllingu lub księgowości;
 • Dodatkowym atutem będzie wiedza teoretyczna z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej;
 • Biegła znajomość arkuszy kalkulacyjnych i baz danych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wskaźników finansowych;
 • Otwartość na nową wiedzę i doświadczenia;
 • Umiejętność pracy w zespole.
   

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 


Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@wzl1.com.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Aktywne zarządzanie bazą użytkowników systemów informatycznych;
 • Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania;
 • Tworzenie dokumentacji technicznej;
 • Administrowanie oraz aktywny udział w rozwoju i utrzymaniu systemu ERP;
 • Rozwiązywanie problemów związanych z systemami informatycznymi;
 • Tworzenie, testowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.
   

 

Wymagania:

 • Dobra znajomość (na poziomie administracyjnym i użytkowym):
  • serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2019
  • servera poczty Microsoft Exchane Server 2019
  • oprogramowania do wirtualizacji Hyper-V;
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z tworzeniem, konfiguracją, utrzymaniem i zabezpieczeniem sieci lokalnych;
 • Znajomość zagadnień dotyczących tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi;
 • Posiadanie wiedzy z zakresu konfigurowania telefonii IP;
 • Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu użytkowania systemów Linux/Unix.
   

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 


Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@wzl1.com.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzule

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”, proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w WZŁ Nr 1 S.A. oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawione klauzule podpisane należy załączyć do CV.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym (kod 05-130), zwane dalej „WZŁ Nr1 S.A”, „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iodo@wzl1.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane przez jeden rok lub do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji.
I10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@wzl1.com.pl.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi,
ze studentami 3-ego ,4-ego i 5-ego roku na kierunkach bezpieczeństwo,
informatyka oraz kierunki inżynieryjno – techniczne.

Benefity

Prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin
Pracowniczy program emerytalny
Premie i dodatki
Szkolenia i kursy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Bony świąteczne
Ubezpieczenie na życie