Kariera

Zbroimy się
w kompetencje

Wybranym kandydatom
oferujemy:

Ciekawą i atrakcyjną pracę 

w firmie o ugruntowanej pozycji

Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji i osiąganych wyników w pracy

Przyjazną atmosferę w pracy

i szerokie kontakty zewnętrzne

Praca przy ciekawych projektach na rzecz obronności
Możliwości doskonalenia zawodowego i awansu
HR-owe dni otwarte dla pracowników

Zatrudnimy pracowników

Zadania:

 • Kontrola i analiza kosztów oraz efektywności finansowej Spółki,
 • Monitorowanie i analiza wyników prowadzonej działalności,
 • Analiza odchyleń z realizacji planu rzeczowo-finansowego i innych zadań finansowych,
 • Wsparcie finansowe przy kluczowych projektach,
 • Sporządzanie raportów zarządczych i finansowych,
 • Optymalizacja procesów sprawozdawczości i systemu budżetowania oraz controllingu.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • Doświadczenie z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • Umiejętność sporządzenia analitycznego Rachunku Zysku i Strat – zarówno wynikowo jak
  i planu,
 • Umiejętność sporządzenia bilansu – zarówno wynikowo jak i planu,
 • Znajomość poszczególnych kont rodzajowych i przyporządkowania do nich kosztów,
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wskaźników finansowych,
 • Otwartość na nową wiedzę i doświadczenia,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 

 Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@wzl1.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów w zakresie zgodnym opracowaną koncepcją lub z potrzebami Zamawiającego
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań Zamawiającego.
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów
 • Opracowywanie w wymaganych przypadkach instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów
 • Wsparcie merytoryczne i ocena wyników badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i autorskiego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów

Wymagania:

 • wykształcenia wyższe (preferowane kierunki : mechatronika, budowa maszyn, mechanika precyzyjna).
 • doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie Autodesk Inventor lub Solidworks
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@wzl1.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzule

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”, proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w WZŁ Nr 1 S.A. oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawione klauzule podpisane należy załączyć do CV.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym (kod 05-130), zwane dalej „WZŁ Nr1 S.A”, „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iodo@wzl1.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane przez jeden rok lub do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji.
I10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@wzl1.com.pl.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi,
ze studentami 3-ego ,4-ego i 5-ego roku na kierunkach bezpieczeństwo,
informatyka oraz kierunki inżynieryjno – techniczne.

Benefity

Prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin
Pracowniczy program emerytalny
Premie i dodatki
Szkolenia i kursy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Bony świąteczne
Ubezpieczenie na życie